Người hết, danh chưa hết
Đời còn, việc vẫn còn
Tội gì lo tính quẩn
Lập những việc cỏn con


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994