Kỷ tôi sở dĩ có được như ngày nay đều do công giáo dục của Chủ tịch. Xin có bốn câu thơ vụng về tạm làm lời chúc:

Anh hùng dân tộc luyện thân,
Tuổi già mà vẫn tinh thần hơn ai.
Bốn phương đạo đức sáng ngời,
Non sông vun đắp đời đời thanh xuân.

Kỷ kính bút,
17-5-1960.


Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)