Ngậm hạt muối nhận ra đời vị ngọt
Nhai miếng cơm thấm từng giọt lệ cô
Gió Nam hạn rạn chân chim lời hát
Bao nỗi niềm thổi bạt trái trăng khô.


Bình Điền, khai bút Tết Con Cọp 1986

Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995