Đây nhất kỳ quan cảnh đế kinh
Chân từng chơi đó, mắt từng nhìn
Núi chầu trước mặt, mây che mát
Sông lặng bên chùa, khúc uốn xinh
Vòi vọi ngoài sân ngôi bảo tháp
Đỉnh đang khắp cõi tiếng kim thinh
Cây đơm bao đoá, nên bao trái?
Từng hỏi: bao người vượt tử sinh?

tửu tận tình do tại