Trường An đê liễu ngắm trăng trong
Đêm lặng đèn soi ngựa ngự lồng
Bình lãnh chầu vua, non phủ phục
Hương giang uốn khúc, nước tây đông
Triệu bồi nghiệp đế lòng dân thuận
Xán lạn đô xuân mắt khách trông
Đối cảnh dễ sanh thơ hứng mới
Ngâm đề đắc ý có thi ông.

tửu tận tình do tại