Nàng tiên thượng giới khéo trồng thay!
Quế đỏ nơi này, nay mới hay
Điện ngọc hoa nồng, hình hiện ráng
Cung ngân rễ bám, móc vun cây
Tố nga bạn với nghinh ngày rạng
Hồng hữu hương theo nhập chén cay
Ấy sắc phồn hoa năm chẳng đổi
Từng không luôn dõi nguyệt vơi đầy.

tửu tận tình do tại