Tôi ở Trường An, anh cố hương
Nghe anh khăn túi có người đương
Non quê nhạn hót Ung minh vận
Đất khách thơ mừng Hảo hợp chương
Kính Trọng gieo nên quẻ bói phượng
Tương Như lặng gảy khúc cầu hoàng
Duyên kỳ đưa tới Đào hoa động
Anh được như ri, nay mới tường.

tửu tận tình do tại