26/09/2022 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thiên Mụ tự
題天姥寺

Tác giả: Phan Quế - 潘桂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 09:16

 

Nguyên tác

神京勝景一奇觀,
曾此來遊著眼看。
嶺覆慈雲常對拱,
江凝法水曲迴寰。
門前塔峙高千尺,
梵裡鐘聲響兩間。
植得幾花成正果,
君候曾否問諸山。

Phiên âm

Thần kinh thắng cảnh nhất kỳ quan,
Tằng thử lai du trước nhãn khan.
Lĩnh phú từ vân thường đối củng,
Giang ngưng pháp thuỷ khúc hồi hoàn.
Môn tiền tháp trĩ cao thiên xích,
Phạm lý chung thanh hưởng lưỡng gian.
Thực đắc kỷ hoa thành chánh quả,
Quân hầu[1] tằng phủ vấn chư san.

Dịch nghĩa

Đây cảnh lạ mắt đứng đầu những cảnh đẹp nổi tiếng ở Kinh đô Huế,
Từng đến đó chơi nên mắt đã xem tường tận.
Núi chầu trước mặt, trên đỉnh có mây lành che,
Sông ngưng nước pháp, uốn khúc vòng quanh.
Trước ngõ, tháp cao ngàn thước đứng trơ trụi,
Trong chùa, tiếng chuông cất lên vang vọng cả đất trời.
Cây được bao hoa, nên được mấy quả chánh?
Quân hầu từng chẳng hỏi các sư đó sao?

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đây nhất kỳ quan cảnh đế kinh
Chân từng chơi đó, mắt từng nhìn
Núi chầu trước mặt, mây che mát
Sông lặng bên chùa, khúc uốn xinh
Vòi vọi ngoài sân ngôi bảo tháp
Đỉnh đang khắp cõi tiếng kim thinh
Cây đơm bao đoá, nên bao trái?
Từng hỏi: bao người vượt tử sinh?
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

[1] Từ gọi tên người được phong tước hầu. Cũng dùng gọi tên chức tri huyện. Một huyện ở Trung Quốc bằng thổ địa một nước chư hầu lớn thời Chiến quốc nên quan đứng đầu huyện được gọi tên như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Quế » Đề Thiên Mụ tự