Không ăn không nói cũng không làm,
Khóc ngấm cười thầm trước gió nam.
Còn dính mùi đời nên nuốt gắng,
Chưa xong mở miệng phải phô thàm.
Ba chung rượu cạn tiên pha quỷ,
Một cuộc cờ xoay thánh lẫn phàm.
Mua nước không tiền đành chịu khát,
Khát xong toan dốc cả sông Lam.