Chiều hè Lê đế đến non này,
Mượn cái hàn phong bớt nóng gay.
Việc nước đã nhờ vương thượng đỡ,
Nỗi nhà khó cậy các quan hay.
Buông cần chẳng bớt thân người gỗ,
Giải nực khôn day nét mặt gầy.
Mở chợ ngày xem người bán chác,
Vui cùng thiên hạ khắp đông tây!

tửu tận tình do tại