Ta vượt nghìn năm tới thế gian
Làm con đóm biếc đậu trên bàn
Soi dòng thơ tìm câu thi ngộ
Gặp lại hồn xưa đã quá quan


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007