Những ý nghĩ của tôi
Loé như vầng sao biếc
Mà những câu thơ viết
Như đàn đom đóm bay


2007

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007