Một dãy trường thành trấn ải biên
Còn viền dương lạnh gác bên triền
Cô thôn trúc lạnh - sương nhoà khói
Cổ Luỹ thành trơ - gió thoảng nền
Buồm cá nâu vênh - bờ bến đậu
Đàn cò trắng nổi - cụm tùng lên
“Cô thôn Cổ Luỹ” hư mà thực
Dù chỉ nghe qua cũng chạnh niềm.