Đường đời đắp đổi thăng trầm, ba mươi năm quan lại lê dân hoàn như cũ
Cuộc thế bỗng nhiên tụ tán, một sáng nơi tiêu dao ngâm vịnh đã thành không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)