Khi mất chẳng rùm beng, bậc đại lão vốn được châu lý trọng
Ra đi không ân hận, đấng cựu thần đã có thánh vương hay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)