Bao gồm những câu đối viết về các bạn đồng học, đồng liêu, sĩ phu, khanh tướng, những câu chia vui, xẻ buồn với anh em bà con lối xóm. Đây là mảng sở trường của Phạm Thận Duật. Ông viết cả thảy 110 câu đối (câu đối là một biến thể của thơ và từ, thường được dùng để trang trí nhà cửa, đền thờ hoặc mừng, viếng trong giao tiếp)