Đất Quế Ngạc thuộc khu Việt cổ,
Đẩy cánh song nhìn rõ ba chòm.
Sông từ Phần Thuỷ chia dòng,
Núi sang nẻo khác từ vùng Toàn Châu.
Thuyền lơ lửng: nỗi sầu lữ khách,
Trăng lẻ loi: di tích nghìn năm.
Chưa xong yên ngựa nhọc nhằn,
Trong thuyền lại ngán bắp chân héo gầy.