Sứ tinh chiếu rọi bể đông;
Áo khăn triều hội thẳng dong dặm ngàn.
Tinh hoa nước lớn phượng hoàng;
Đô kỳ xuân sắc cánh nhàn vờn theo.
Nho thư cách bể khác đâu;
Xa hay thanh khí một bầu vẫn chung.
Chia tay có nhớ nhau cùng;
Lòng ta gửi áng trăng trong theo người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.