Hý Mã đài cao dấu vết xưa,
Bên đường nhà trọ liễu buông tơ.
Bành Thành, Tuy Thuỷ y nguyên đó,
Hán, Sở hưng vong một cuộc cờ.

tửu tận tình do tại