Niên hoa bao tuổi chị Thường Nga?
Mà cái xuân xanh vẫn thế a.
Trăng gió còn vơi lưng giỏ quế,
Nước non chứa chặt một bầu đa.
Khi soi gương nước lồng màu thuỷ,
Lúc ngắm vườn xuân suốt bóng hoa.
Thử vén cung mây cho kẻ biết,
Thanh quang rõ mặt tuyết non già.


Bản trên chép theo Văn đàn bảo giám.

Bản trong Nét bút giai nhân:
Hoa niên bao nả chị Thường Nga,
Mà cái xuân xanh mãi thế a?
Trăng gió đựng chừng lưng giỏ quế,
Non sông chưa khẳm một bầu đa.
Khi soi gương nước lồng màu thuỷ,
Lúc ngắm vườn xuân suốt bóng hoa.
Thử vén cung mây cho kẻ biết,
Thanh quang rõ mặt tiết non già.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]