Má đào phai hết bởi xuân qua,
Nếu lại đâm thì liền luống hoa.
Yến sở Dao Trì đà có hẹn,
Chớ cho Phương Sóc đến lân la.