15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:40

陪阮孟孝將軍遊粵東能仁寺

英雄不為一身謀,
寶劍雙磨復國讎。
遊到淨堂專論殺,
山僧不語衹搖頭。

 

Bồi Nguyễn Mạnh Hiếu tướng quân du Việt Đông Năng Nhân tự

Anh hùng bất vị nhất thân mưu,
Bảo kiếm song ma phục quốc thù.
Du đáo tịnh đường chuyên luận sát,
Sơn tăng bất ngữ chỉ dao đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Anh hùng nào phải vị mình đâu
Nợ nước mài gươm quyết trả thù
Tới trước Phật đường bàn chém giết
Sư ông chẳng nói chỉ lay đầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nghiệp lớn riêng thân, lợi chẳng cầu
Mài gươm phục quốc trả thù sâu
Cửa thiền đi đến toàn bàn giết
Sư núi lặng im chỉ lắc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Anh hùng đâu tính lợi riêng thân
Mài kiếm mong đền nợ núi sông
Bước tới cửa thiền bàn giết giặc
Lắc đầu không nói có sư ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh hùng nào chỉ vị mình ru?
Kiếm báu mài đôi quyết phục thù.
Đi tới tịnh đường bàn chém giết,
Sư ông chẳng nói lắc quay đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời