23/03/2023 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Nguyễn Mạnh Hiếu tướng quân du Việt Đông Năng Nhân tự
陪阮孟孝將軍遊粵東能仁寺

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:40

 

Nguyên tác

英雄不為一身謀,
寶劍雙磨復國讎。
遊到淨堂專論殺,
山僧不語衹搖頭。

Phiên âm

Anh hùng bất vị nhất thân mưu,
Bảo kiếm song ma phục quốc thù.
Du đáo tịnh đường chuyên luận sát,
Sơn tăng bất ngữ chỉ dao đầu.

Bản dịch của Lê Thước

Anh hùng nào phải vị mình đâu
Nợ nước mài gươm quyết trả thù
Tới trước Phật đường bàn chém giết
Sư ông chẳng nói chỉ lay đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Bồi Nguyễn Mạnh Hiếu tướng quân du Việt Đông Năng Nhân tự