Bãn hạng nay cô đã mấy tuồi?
Nước cô còn nõng hay la nguồi?
Lụng lặng trên treo dăm nắm nẹm,
Lơ phơ dưới móc một buồng chuồi.
Bánh dạn bánh dày đều xoa mợ,
Khoai ngựa khoai lang cụng chấm muồi.
Ăn uộng xong rồi tiền chựa đụ,
Biệt nhau cho chịu một vài buồi.


Đây là bài thơ đọc chẹo âm để chọc ghẹo, đọc sõi như sau:
Bán hàng nay cô đã mấy tuổi?
Nước cô còn nóng hay là nguội?
Lủng lẳng trên treo dăm nắm nem,
Lơ phơ dưới móc một buồng chuối.
Bánh rán bánh dày đều xoa mỡ,
Khoai ngứa khoai lang cũng chấm muối.
Ăn uống xong rồi tiền chửa đủ,
Biết nhau cho chịu một vài buổi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]