03/06/2023 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trêu cô hàng nước người xứ Nghệ

Tác giả: Nguyễn Quỳnh - 阮瓊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2014 12:52

 

Bãn hạng nay cô đã mấy tuồi?
Nước cô còn nõng hay la nguồi?
Lụng lặng trên treo dăm nắm nẹm,
Lơ phơ dưới móc một buồng chuồi.
Bánh dạn bánh dày đều xoa mợ,
Khoai ngựa khoai lang cụng chấm muồi.
Ăn uộng xong rồi tiền chựa đụ,
Biệt nhau cho chịu một vài buồi.
Đây là bài thơ đọc chẹo âm để chọc ghẹo, đọc sõi như sau:
Bán hàng nay cô đã mấy tuổi?
Nước cô còn nóng hay là nguội?
Lủng lẳng trên treo dăm nắm nem,
Lơ phơ dưới móc một buồng chuối.
Bánh rán bánh dày đều xoa mỡ,
Khoai ngứa khoai lang cũng chấm muối.
Ăn uống xong rồi tiền chửa đủ,
Biết nhau cho chịu một vài buổi.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quỳnh » Trêu cô hàng nước người xứ Nghệ