Này lời giáo thụ gửi về quê,
Nhắn nhủ bài bay nhớ ngứa nghề.
Cõi bắc anh mang thằng củ lẳng,
Miền nam em giữ cái trai he.
Hẳn còn vướng vít như hang thỏ,
Hay đã to ho quá lỗ trê?
Bấm đít bấm trôn mà chịu vậy,
Một hai tháng nữa đợi anh về.


Một ông giáo thụ ở Bắc Ninh viết thư sai người đem về quê cho vợ. Nguyễn Quỳnh nhân gặp, liền đánh lừa người nọ mà lén đổi bài này.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004