Phủ Quỳ đi có về không,
Mồ xanh vợ để tang chồng là đây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)