Đông Thành là mẹ là cha,
Đói cơm, rách áo thì ra Đông Thành.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]