Đông Thành là mẹ là cha,
Đói cơm, rách áo thì ra Đông Thành.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)