Ông đứng chi mà đứng mãi đây,
Dập dềnh như tỉnh lại như say.
Vãi nào đã chuốc cho ông rượu,
Còn có cho vay một nậm đầy.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001