欲辭官歸田其一

廿載波濤宦海中,
算來行止總天公。
故知富貴非吾分,
擬向田園作主翁。
世債甚於家債迫,
臣心况又子心同。
君恩似海知何答,
王事無成尚有終。

 

Dục từ quan quy điền kỳ 1

Trấp tải ba đào hoạn hải trung,
Toán lai hành chỉ tổng thiên công.
Cố tri phú quý phi ngô phận,
Nghĩ hướng điền viên tác chủ ông.
Thế trái thậm ư gia trái bách,
Thần tâm huống hựu tử tâm đồng.
Quân ân tự hải tri hà đáp?
Vương sự vô thành thượng hữu chung.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi năm trong sóng gió bể hoạn,
Tính lại, mọi việc làm hay không đều do trời.
Vốn biết giàu sang không phải là phận ta,
Nên muốn lui về làm chủ nhân nơi vườn ruộng.
Nợ đời bức bách hơn là nợ nhà,
Tấm lòng làm tôi cũng như tấm lòng làm con.
Ơn vua như bể biết đền đáp ra sao?
Việc vua tuy chưa thành, nhưng sẽ có hồi trọn vẹn.


Nguồn:
1. GS. Nguyễn Văn Huyền chủ biên, Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1981, tr. 97
2. Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bể hoạn sóng cồn hai chục đông
Tiến lui toàn phó mặc thiên công
Đành rằng phú quý không lưu ý
Hẹn với điền viên có chủ ông
Dám nghĩ nợ nhà hơn nợ nước
Khôn phân lòng hiếu với lòng trung
Ơn vua tựa bể mong đền đáp
Việc nước không thành vẫn thuỷ chung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Hai chục năm ròng bể hoạn sôi
Tiến lui âu cũng bởi tay trời
Hưởng phần phú quý đâu màng tới
Vui cảnh điền viên trót hẹn rồi
Nợ nước nợ nhà trăm nỗi bách
Thờ cha thờ chúa một lòng thôi
Ơn vua trờ bể sao đền đáp
Việc nước vần xoay ắt có hồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bể hoạn hai mươi năm sóng qua,
Làm hay không chẳng do trời xa.
Giàu sang vốn biết ta không phận,
Làm chủ nên lui vườn ruộng nhà.
Không bức nợ nhà bằng nợ nước,
Khó phân trung nước hiếu cho nhà.
Ơn vua như bể sao đền đáp,
Việc nước chưa thành vẹn sẽ nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời