25/09/2021 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục từ quan quy điền kỳ 1
欲辭官歸田其一

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 15:09

 

Nguyên tác

廿載波濤宦海中,
算來行止總天公。
故知富貴非吾分,
擬向田園作主翁。
世債甚於家債迫,
臣心况又子心同。
君恩似海知何答,
王事無成尚有終。

Phiên âm

Trấp tải ba đào hoạn hải trung,
Toán lai hành chỉ tổng thiên công.
Cố tri phú quý phi ngô phận,
Nghĩ hướng điền viên tác chủ ông.
Thế trái thậm ư gia trái bách,
Thần tâm huống hựu tử tâm đồng.
Quân ân tự hải tri hà đáp?
Vương sự vô thành thượng hữu chung.

Dịch nghĩa

Hai mươi năm trong sóng gió bể hoạn,
Tính lại, mọi việc làm hay không đều do trời.
Vốn biết giàu sang không phải là phận ta,
Nên muốn lui về làm chủ nhân nơi vườn ruộng.
Nợ đời bức bách hơn là nợ nhà,
Tấm lòng làm tôi cũng như tấm lòng làm con.
Ơn vua như bể biết đền đáp ra sao?
Việc vua tuy chưa thành, nhưng sẽ có hồi trọn vẹn.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bể hoạn sóng cồn hai chục đông
Tiến lui toàn phó mặc thiên công
Đành rằng phú quý không lưu ý
Hẹn với điền viên có chủ ông
Dám nghĩ nợ nhà hơn nợ nước
Khôn phân lòng hiếu với lòng trung
Ơn vua tựa bể mong đền đáp
Việc nước không thành vẫn thuỷ chung
Nguồn:
1. GS. Nguyễn Văn Huyên chủ biên, Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1981, tr. 97
2. Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Tương » Dục từ quan quy điền kỳ 1