Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Ngọc Phan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Dục từ quan quy điền kỳ 1 (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Hai chục năm ròng bể hoạn sôi
Tiến lui âu cũng bởi tay trời
Hưởng phần phú quý đâu màng tới
Vui cảnh điền viên trót hẹn rồi
Nợ nước nợ nhà trăm nỗi bách
Thờ cha thờ chúa một lòng thôi
Ơn vua trờ bể sao đền đáp
Việc nước vần xoay ắt có hồi

Ảnh đại diện

Hoạ Bùi kinh lược nguyên vận (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Sự đúng khôn phân lúc rối bời,
Điều sai, tuổi cả biết ra thôi.
Một lòng thờ chúa, tài hèn mọn,
Năm tết ngoài biên, việc hẩm hôi.
Bùn cuộn, rồng thiêng mong trỗi dậy,
Rừng xa, chim mỏi muốn về ngơi.
Ơn sâu chưa báo đầu toan bạc,
Ngắm áo vua ban những ngậm ngùi.

Ảnh đại diện

Canh Dần nguyên tiêu liên dạ cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Nguyên tiêu khuya đổ trận mưa sa,
Tựa án sầu dâng cất chén khà.
Lửa giặc đau lòng nghìn dặm toả,
Kiệu rồng một bóng tít trời xa.
Mối giường vũ trụ chèo còn đó,
Râu tóc giang hồ chịu bạc a?
Con cháu đầy nhà mừng chúc thọ,
Ta nay, ta cũ... khác chi mà!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Tự Đức Mậu Dần hữu quân thứ chi mệnh, lưu giản kinh trung liên hữu thi nhất thủ (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Lệnh ban gà gáy tuốt gươm mài,
Hát khúc ly ca, chẳng rượu mời.
Bè bạn vua tôi coi nặng mối
Cõi bờ, lang miếu gánh chung vai
Dẹp loài chuột xã, chưa trừ sạch
Rửa giáo sông trời, đợi thử coi
Cùng dạ bề tôi lo trọng nghĩa
Sân rồng có dịp... oán kêu ai!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Ất Dậu niên phụng chỉ lai kinh, đồ trung văn biến cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Nước nhà tan tác một ta còn,
Bàn bạc cùng ai nỗi héo hon?
Sông núi: anh hùng cần nhỏ lệ,
Gió mưa: tráng sĩ khó tiêu hồn.
Buồn trông đỉnh Ngự mây buông nhạt,
Say đảo đình quan bóng tối dồn.
Mong mỏi bạn thân tha thiết lắm,
Tấc trong đáng tiếc, đục ngàn muôn!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Nhâm Tuất niên hoà ước thành cảm tác (Nguyễn Ngọc Tương): Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Mười hai điều nhục, gượng cầu hoà,
Nuốt lệ, nào vua nỡ ngó qua.
Chỉ giận trời Nam không Nhạc tướng,
Đáng thương đời Tống có Tần ma.
Bạc vàng, đất cát buông còn dễ
Tôi, chúa, cha con dứt được a!
Nhắn nhủ trung châu ai rõ đạo
Trừ xong mối rối, rối thêm ra!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
Ảnh đại diện

Gia bần hiếu độc thi thư (Kỳ Đồng): Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Khen Trần Nhụ Tử khéo yên vui
Nghèo xác thi thư vẫn miệt mài
Che cửa tất bồng nhà dẫu dột
Đẩy xe Hoàng, Lão quyển hằng soi
Xem trong ấp tể phân chia khéo
Mượn chốn sông Hoài cá nhử chơi
Giúp Hán nên công hai tướng giỏi
Lòng ta đang cuộn... mở ngay rồi

Ảnh đại diện

Phản thiệt thi (Kỳ Đồng): Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Muôn dặm non sông rẽ ngả này
Xe rồng vừa sắp được vời ngay
Dân thường chưa hiểu còn bàn tán
Gặp thánh sao nề, sẵn góp tay
Bọn giặc trừ xong, cơ nghiệp sáng
Non sông nguyên vẹn móng nền xây
Ra quân từ đó đà thêm rộng
Trời mở yên vui mở mặt mày

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]