Tự Đức Mậu Dần hữu quân thứ chi mệnh, lưu giản kinh trung liên hữu thi nhất thủ

Mệnh hạ văn kê kiếm tiện ma,
Bất tu bôi tửu xướng ly ca.
Quân thần bằng hữu cương thường trọng,
Lang miếu biên thuỳ phận sự đa.
Đạn phục vị năng tiêu xã thử,
Tẩy binh cô thí vãn Thiên Hà.
Phỉ cung đồng thị vương thần nghĩa,
Hữu nhật triều thiên cảm oán ta.

 

Dịch nghĩa

Lệnh ban từ lúc gà gáy kiếm mài ngay,
Hát khúc ly ca chẳng cần đến chén rượu.
Coi trọng mối cương thường vua tôi, bè bạn,
Phận sự còn nhiều ở nơi biên thuỳ, lang miếu.
Rình rập bắn chưa trừ được lũ chuột ở nền xã tắc,
Hãy thử kéo thiên hà để rửa binh khí.
Thân này cùng với nghĩa vua tôi,
Có ngày trở lại chầu cung khuyết, có dám oán thán đâu!


Mậu Dần tức năm 1876.

Nguồn: Văn học yêu nước & cách mạng Hà Nam Ninh (tập 1), GS. Nguyễn Văn Huyên chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phương Châu Đoàn Ngọc Phan

Lệnh ban gà gáy tuốt gươm mài,
Hát khúc ly ca, chẳng rượu mời.
Bè bạn vua tôi coi nặng mối
Cõi bờ, lang miếu gánh chung vai
Dẹp loài chuột xã, chưa trừ sạch
Rửa giáo sông trời, đợi thử coi
Cùng dạ bề tôi lo trọng nghĩa
Sân rồng có dịp... oán kêu ai!


Nguồn: Nguyễn Tiến Đoàn, “Hình ảnh Án Bắc và thơ ông qua một di cảo,” Thông báo Hán Nôm học, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lệnh ban gà gáy kiếm mài ngay,
Hát khúc ly ca chẳng chén bày.
Bè bạn vua tôi cương đạo trọng,
Biên thuỳ lang miếu gánh chung vai.
Chưa trừ lũ chuột nền xã tắc,
Rửa giáo thiên hà kéo thử tay.
Vua tôi cùng nghĩa thân này trọng,
Ngày chầu cung khuyết oán than ai!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời