Bất ngờ giữa phố người đông
Gặp thầy-năm-ngoái em "dông" cái ào
Nghĩ thầm trong bụng; ôi dào!
Chắc chi thầy nhớ... hỏi chào... mất công!

Lúc về... ô, lạ lùng không?
Có một ông cụ tóc bông ở nhà
Bố đang kính cẩn dâng trà
Một vâng hai dạ như là... tôn sư!

Lắng tai nghe... Thật thế ư?
Cụ là thầy bố từ... lớp ba!
Kể đà ba chục năm xa
Buồn vui chuyện cũ vẫn tha thiết gần...

Tần ngần vạt nắng cuối sân
Nhớ thầy-năm-ngoái... đỏ rần mặt em.


20/11/1998