Hôm bé ở nhà nội
Thấy nội ví con gà
Gà chạy lui chạy tới
Nội chạy vô chạy ra
Bé bảo: Phải nhờ bố
Mau lấy máy ảnh ra
Chỉ bấm nút một phát
Là bắt ngay con gà.