Gieo hạt - gặt bông
bên sông
em gặt chiều bằng hát...
và hình như thôn nữ ơi, em gặt anh bằng mắt
Lúng liếng tháng năm chảy xuống vai tròn

Gánh lúng liếng đi mùa ươm nắng í a
giọt mồ hôi quê rớt về chân rạ
cái mặn mòi lặn vào ngọn lửa
bếp chín hương trong những ngôi nhà

Nụ mơ
kế bên hạt dẻo thơm
nằm chiếu đất.

Đồng không gió hát
Mảnh trăng liềm
thiêm thiếp ngực chiêm...