Dưới cỏ, làm chi còn chiến trận
Súng ống gỉ mòn, xương cốt tan
Khói hương, Mẹ thắp, trôi chầm chậm
Một dáng lưng còng, một thở than...