Chòm tự nhiên, lều một căn,
Quét không thay thảy bụi hồng trần.
Nghìn hàng cam quít con đòi cũ,
Mấy đứa ngủ tiều bầu bạn thân.
Thấy nguyệt tròn thời kể tháng,
Nhìn hoa nở mới hay xuân.
Cày ăn, đào uống yên đòi phận,
Sự thế chăng hay đã Hán Tần.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635, bị mất hai câu cuối), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Xóm tự nhiên lều một căn,
Quét không thây thẩy bụi hồng trần.
Nghìn hàng cam quít con đòi cũ,
Mấy gã ngư tiều lừa bạn thân.
Thấy nguyệt tròn thì kể tháng,
Nhìn hoa nở mới hay xuân.
Bài này trùng với bài Tự thán 32 của Nguyễn Trãi, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới, 1974