Nước xuôi nước ngược nổi đòi triều,
Thuyền khách chơi gác mái chèo.
Mái thốc trăng, gương thuở hứng,
Buồm có gió mặc cơn phiêu.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Leo lẻo dòng xanh con mắt mèo.
Âu lộ cùng ta như có ý,
Đến đâu thì cũng cố đi theo.


Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Nước xuôi nước ngược sóng dâng triều,
Thuyền khách chơi thu nọ phải dìu.
Chèo vượt bóng trăng nhân lúc
hứng,
Buồm giong ngọn gió mặc cơn phèo.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Leo lẻo dòng xanh nước mắt mèo.
Le vịt cùng ta như có ý,
Đến đâu thời cũng thấy đi theo.
Bài này trùng với bài Tự thán 31 của Nguyễn Trãi, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]