Có một chú vịt con
Bỏ đàn chạy lon ton
Mải mê đuổi bươm bướm
Từ bờ ao sang vườn

Bươm bướm bay đâu mất
Vịt con ngơ ngẩn buồn
Quay đầu, vịt gọi mẹ:
- Lạc...lạc...mẹ ơi, con!

- Mẹ ơi, con...lạc...lạc...
Lạc...lạc...mẹ đâu rồi?
Vịt kêu mãi, kêu mãi:
- Lạc...lạc...mẹ, mẹ ơi!

Kêu hoài, giờ khản tiếng
Giọng vịt như đứt hơi
Suốt ngày kêu lạc...lạc...
Dẫu giữa đàn đông vui.