Nọ nước Hoàng Hà trôi đến bể,
Kìa người bạch phát tủi soi gương.
Cuộc vi hoan khi đắc ý thêm càng,
Đường thù tạc luống trăng in với bóng.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Chung minh đỉnh thực sẽ làm vui,
Ba trăm chén một hơi là mấy chốc.
Tiến tửu quân mạc đình, dữ quân ca nhất khúc,
Khi rượu nồng xin thử lắng tai nghe.
Trống chuông, cỗ ngọc có làm chi,
Say cả ba vạn sáu nghìn ngày mới thích.
Thánh hiền trước đến nay đều tịch mịch,
Người say sưa tiếng để nghìn thu.
Yến Trần Vương say tỉnh mặc tha hồ,
Chủ sao nói ít tiền cho lỡ cuộc.
Rượu đối ẩm mua về lại chuốc,
Đổi rượu ngon sá tiếc ngựa cừu đâu.
Cùng nhau cất chén tiêu sầu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]