Nào là gậy Như Ý
Thiết Bồng cào tám răng
Lại thêm kiếm đao phủ
Bé vác đi… trông trăng.

Cười nhe hàm răng sún
Bé bảo phải trừ ma
Mặt hiền như Tam Tạng
Múa trồng nụ trồng hoa.

Chị Hằng Nga trên cao
Vén mây cười với bé
Gió trên cây lao xao
Cùng ùa về phá cỗ…


12-9-2011