Bài thơ rất ngộ, thể thơ hai chữ này đọc nhịp nhanh, dễ nhớ!

Từng con chữ dường như biết nói...