Gà than ấp trứng khó
Vịt dẩu mỏ: Thường thôi!
Hai bên sinh cãi cọ
Dễ gì ai chịu ai!

Vịt về ăn nhiều thóc
Đẻ một ổ trứng đầy
Rồi tự mình ủ ấp
Ý cho gà biết tay!

Nhưng chị chàng loay hoay
Trứng va nhau vỡ nát
Vịt xấu hổ với gà
Bỏ đi, kêu: "Mặc! Mặc!"

Còn gà hay cục tác
Đố bạn biết vì sao?
Ấy là gà bảo nhau:
"Vịt nói khoác! Khoác! Khoác!"


2-1981

Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992