Số không (0) giống hệt chữ O
Chữ vê đúp (W) là chữ mờ (M) đầu quay
Nờ (N) nằm nghiêng là zét (Z) này
Chữ hờ (H) là chữ i (I) xoay nghiêng đầu
Lộn đầu sáu (6), hoá chín (9) mau
I hoa (I) là một (1) giống nhau lạ kỳ..
Bé ngồi vừa ngẫm vừa suy
Hoá ra con chữ cũng hay cợt đùa


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017