Chú gà đi học
Nó đọc ó o
Nó dậy từ sớm
Nó học cả trưa

Nhưng mà buồn quá
O tròn nghe vui
Chữ viết, eo ôi
Xấu như... gà bới!


5-1978

Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992