Bạn sinh ở Thủ Đô
Rừng là gì, chửa biết
Mời bạn đến công viên
Xem voi là hiểu hết:

Rừng là... cây xúm xít
Nên voi mới có vòi
Vướng cành, voi bẻ “rắc”
Trong rừng đi như chơi

Đường rừng lắm loại gai
Lòng suối nhiều đá sắc
Nên da voi rất dày
Chân đạp gì cũng nát.

Tai voi là cái quạt
Muỗi rừng nhiều, quạt bay
Rừng cũng còn kẻ ác
Nên ngà voi phải dài!

Cuối cùng là cái đuôi
Vì ở rừng vắng vẻ
Voi cũng buồn một tị
Có đuôi làm... đồ chơi!

Voi đứng trong vườn thú
Voi là rừng về xuôi.


Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992