mưa đều hạt gõ
trên nóc thành rêu
ngọn đèn khêu tỏ
bốn bề ếch kêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]