mưa đều hạt gõ
trên nóc thành rêu
ngọn đèn khêu tỏ
bốn bề ếch kêu


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013