Ở Kim Thành tuần giáp
Li bì say múa ca
Xem dân tình ra cửa
Lòng chỉ thấy xót xa
Hè thu năm ngoái hạn
Tháng bẩy kê trổ hoa
Một tối doanh lều đến
Thành đất bằng sáng ra
Sai khiến gấp như lửa
Bắt bớ đánh đập bừa
Vừa giăng cao mạng lưới
Nước vui biết đâu là?
Chọn thịt đâu một hổ
Trăm sâu ăn lúa nhà
Kêu trời trời chẳng thấu
Nguyền rủa chẳng ăn thua
Con nhà ai áo mỏng?
Nam Phủ buôn gạo về
Thân vất vả no đã
Thích gì đi buôn xa
Đường Nhạn Môn khúc khuỷu
Khe tuyết sâu khó qua
Nửa núi gặp xe đuổi
Trâu người đều khổ mà!

tửu tận tình do tại