Kiến muốn lay cây, cuồng lắm ôi,
Thư sinh ngứa ngáy luận vui chơi.
Lão nay lưu lại ngàn bài đó,
Đâu ngại đời sau xét ngắn dài?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.